โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

MOIT  1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน

1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง
1.1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download
1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  Download
1.3 กรอบนาวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ2.1 ถึงข้อ 2.3  Download
1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

2. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


2.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download 

2.2 มีรายงานผลการติดตามการดำเนินงานติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   Download

2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

MOIT 2  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน Download

1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย Download
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์  Download 
1.2 นโยบาลของผู้บริหาร  Download
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  Download
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  Download
1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้อกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติของหน่วยงาน  Download  Download  Download
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลช่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารในงบประมาณ พ.ศ.2565
1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน Download
1.8 ช่องทางการรับฟังคำคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภาระกิจของหน่วยงาน Download

2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH Download      

3  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 Download

4  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 Download

5  ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564   Download

6  อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน Download

7  ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม Download

8  นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน Download

9  แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) Download   Download  Download

10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน Download   Download  Download

11 คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ Download

12  คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download

13  คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 

      -แนวปฏิบัติควบคุมภายใน  กรมบัญชีกลาง  Download

      -แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน  Download

14  คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี) Download

15  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่   Download

16  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  Download

17  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) Download

17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี Download

17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง Download

17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผย      ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ Download

17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) Download

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT 3 หน่วยงานมีรายการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบ 2564  

1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ(1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่ การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 4  หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อ1  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ 

ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

1  มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  และ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2  มีหนังสือจัดสรรงบประมาณ Download

3  มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)  Download 

4  มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ Download 

5  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

ข้อ2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน  ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุกไตรมาส)

1  มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  และ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download 

2  มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download 

2.1   งบลงทุน   ทุกไตรมาส Download 

2.2   งบดำเนินงาน  ทุกไตรมาส Download 

3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download 

ข้อ3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  และ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2   มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560  และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ         หน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท) Download

3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 5  หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาส 1

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1

ตค.64 Download 

พย.64 Download

ธค.64 Download

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 2

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2

มค.65 Download 

กพ.65 Download 

มีค.65 Download 

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 3

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3

เมย.65 Download

พค.65 Download

มิย.65 Download 

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 4

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4

กค.65 Download 

สค.65 Download 

กย.65 Download 

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบ 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบ 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบ 2565 Download

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 7   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.) Download

3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4) Download

4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  Download

5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download

MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปี  ของบุคคลในหน่วยงานและการเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและรอบปีงบประมาณ  

ไตรมาส2   รอบ2  ปีงบ 2564  (1เมย.64-30กย.64 )

1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  และ พนักงานกระทวงสาธารณสุข)และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  และ พนักงานกระทวงสาธารณสุข) Download

3. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา Download

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

ไตรมาส3   รอบ1  ปีงบ 2565  (1ตค.64-31มีค.65 )

1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก(ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  และ พนักงานกระทวงสาธารณสุข)และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  และ พนักงานกระทวงสาธารณสุข) Download

3. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา Download

4.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย พร้อมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Download

1.2 โครงการ Download

2. รายชื่อผู้ร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย พร้อมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย  Download

3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย   และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย Download

5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม   Download 

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download 

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน  

1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download     

2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download 

3. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม Download

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน  และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ไตรมาส 2 

1. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ภายใน 15 วันและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  รอบ 6 เดือน 1ตค.65-31มีค.64 Download

2. บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน  ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา /อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download 

3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน  ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา /อุปสรรค และแนวทางแก้ไขรอบ 6 เดือน 1ตค.65-31มีค.64 Download

3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ Download

3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

ไตรมาส 4 

1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ภายใน 15 วันและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  รอบ 12 เดือน   1เมย.65-31 สค.65  Download

2. บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน  ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา /อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน  ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา /อุปสรรค และแนวทางแก้ไขรอบ 12 เดือน   1เมย.65-31 สค.65Download 

3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ Download

3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีสร่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  

1. มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   ที่ดำเนินการตั้งแต่  1 ตค.64 – 31 สค.65

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

1.2 โครงการ / กิจกรรม Download

2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ(มีการแสดงชื่อของผู้จดรายงานการประชุม  รวมทั้งมีชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม  ชัดเจน) Download

3. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้จดรายงานการประชุม  รวมทั้งมีชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม  ชัดเจน) Download  

4. มีรายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ Download

5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน Download

6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน ...

MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน  

ไตรมาส 2  หรือ  3

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2.คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามข้อมูลประกอบ   ประเด็นข้อ1 – 6 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม Download

3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน Download

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

ไตรมาส 4

1. บันทึกข้อความรับทราบ  และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม  ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ Download

2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม  ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ Download

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 14   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน  ในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ไตรมาส 2  หรือ  3

1.มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ฯ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ของกระทรวงสาธารณสุข                    พ.ศ.2564   และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2.มีคำสั่ง หรือประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติ ฯ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด Download

3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  Download

4. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  Download

5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน Download

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

ไตรมาส 4

1 บันทึกข้อความรับทราบ  และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม  ประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติ ฯตามที่หน่วยงานกำหนด Download

2 มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม  แนวทางปฏิบัติ ฯตามที่หน่วยงานกำหนด Download

3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชที่ถูกต้อง  ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน      

1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download 

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน  และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ที่มีกลไกการกำกับติดตาม Download

3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน  และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  ที่มีกลไกการ            กำกับติดตาม Download

4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. Download

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download 

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

MOIT 16  หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

1.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีของหน่วยงาน

1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  ประจำปี  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2. มีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปี   Download 

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน ประจำปีของหน่วยงาน

1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน   ประจำปี  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download    Download

2. มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน  ประจำปี Download

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 17   หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน Download 

ไตรมาส 2

1. การกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน    ตั้งแต่วันที่ 1 ตค.64 - 30 มี.ค.65 Download

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2. การกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน    ตั้งแต่วันที่ 1 ตค.64 - 16 มี.ค.65ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ(แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดในคู่มือ ฯ ทุกประการDownload 

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

ไตรมาส 4

1. การกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1  มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รอบ 12 เดือน    ตั้งแต่วันที่ 1 เมย.65  - 30 ส.ค.65 Download

3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2. การกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1  มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน    ตั้งแต่วันที่ 1 เมย.65  - 30 ส.ค.65 

ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดในคู่มือ ฯ ทุกประการ Download

3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT 18  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  ประจำปีงบ 2565 Download

2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  ประจำปีงบ 2565 Download 

3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน   และแนบแบบรายงานประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน   (ที่จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน) Download

4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 19   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม  STRONG

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ   และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2. มีแนวการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ 18 Download

3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน Download

4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน Download

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

การรวมกลุ่มในนามชมรม  STRONG

1 มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม Download 

2 มีรายชื่อสมาชิกของชมรม Download 

3 มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม Download

4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 20  หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน -กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  ประจำปีงบ 2565

1  มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการเรี่ยไร  การให้และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด   และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2  มีรายงานการเรี่ยไร  การให้และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (จากระบบ  MSRS)

รอบ 6 เดือน      ภายใน  15 มีค.65 Download

รอบ 12 เดือน    ภายใน  31 สค.65  Download

3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 21  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงาน  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Download

1.2 โครงการ Download

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แก่บุคลากรในหน่วยงาน Download

3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ  รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แก่บุคลากรในหน่วยงาน  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

4. มีรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แก่บุคลากรในหน่วยงาน Download

5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม Download

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

MOIT 22    หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด    (เนื้อหา 2 ประเด็น) Download

3  มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน  ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาส 1 – 2  ( ตั้งแต่เดือน  ตค.64 – 30 มีค.65 ) Download   

4. ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม Download 

5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 23    หน่วยงานมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ไตรมาส 2

1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน    ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1-2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) Download

2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน Download

3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน Download 

4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน Download 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

ไตรมาส 4

1.มีบันทึกข้อความรับทราบ  รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2.Print  Screen  หน้าจอผ่านระบบ  MSRS Download

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download