โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

MOIT  1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการ  การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน

1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง

   1.1 มีบันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามคำสั่ง/ประกาศ  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

   1.2 มีคำสั่ง /ประกาศ  โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  Download 

   1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ2.1 ถึงข้อ 2.2   Download

   1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

 

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

   2.1 บันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   Download

   2.2 มีรายงานผลการติดตามการดำเนินงานติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ในปีที่ผ่านมา    Download    

   2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   Download  

 

MOIT 2  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย   Download   

   1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์  Download   

   1.2 นโยบาลของผู้บริหาร   Download

   1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  Download

   1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  Download

   1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้อกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติของหน่วยงาน  Download  Download  Download

   1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลช่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารในงบประมาณ พ.ศ.2567

   1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน Download

   1.8 ช่องทางการรับฟังคำคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภาระกิจของหน่วยงาน Download

2.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  Download   

3.  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

4.  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 Download

5.  ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564   Download

6.  อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน  Download

7.  ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม Download

8.  นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน Download 

9.  แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)  

    - แผนเงินบำรุง Download   Download 

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (ตามข้อ 9)  Download

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน   Download   และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน   

12. คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ Download

13. คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download

14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 

      - แนวปฏิบัติควบคุมภายใน  กรมบัญชีกลาง  Download

      - แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน  Download

15.  คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี) Download

16.  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่   ประจำปีงบประมาณ 2566  Download    Download   

17.  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ 2566   Download   Download  

18.  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

   18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)  

   18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) 

   18.3 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)  ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

   18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT 3 หน่วยงานมีรายการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบ พ.ศ.2566

1. มีบันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ(1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่ การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  Download

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download 

MOIT 4  หน่วยงานมีการวางการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อ.1  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ 

ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

1.  มีบันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download   Download    

2.  มีหนังสือจัดสรรงบประมาณ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  Download   Download    

3.  มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบดำเนินงานและงบลงทุน) เงินบำรุง Download  Download   Download 

4.  มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ Download

5.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

ข้อ. 2  รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน  ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุกไตรมาส)

1.  มีบันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน   และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download  

2.  มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

     2.1  งบลงทุน   (ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบฯ)

     2.2  งบดำเนินงาน  ไตรมาส 1  Download  

3.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download  

ข้อ.3  การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

1.  มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2.  มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560  และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท) Download

3.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 5  หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาส 1

1. มีบันทึกข้อที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

2. มีแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1

   - ตค.66 Download           - พย.66 Download              -ธค.66 Download

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 2

1. มีบันทึกข้อที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   - Download

2. มีแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2

- มค.67  Download                              - กพ.67  Download                                 - มีค.67 Download

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 3

1. มีบันทึกข้อที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3

   - เมย.67 Download                                         -พค.67 Download                                       -มิย.67 Download

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 - สรุปผลการจัดซื้อจัดประเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567 Download

ไตรมาส 4

1. มีบันทึกข้อที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4

   - กค.67  Download                                         - สค.67   Download                                     - กย.67 Download

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1.  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   1.1 มีบันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบ พ.ศ.2567 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

   1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567  Download 

   1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download 

2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

   2.1 มีบันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   Download

   2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  Download 

   2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   Download 

MOIT 7  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการของบุคคลในหน่วยงาน  และการเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566  และรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

ไตรมาส2   รอบ2  ปีงบ 2566 (1เมย.66-30กย.66)

1. มีบันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  และ พนักงานกระทวงสาธารณสุข)  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  และ พนักงานกระทวงสาธารณสุข)  Download  

3. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา  Download 

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   Download

ไตรมาส3   รอบ1  ปีงบ 2567  (1ตค.66-31มีค.67)

1. มีบันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  และ พนักงานกระทวงสาธารณสุข)  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  และ พนักงานกระทวงสาธารณสุข) Download

3. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา Download

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 8  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย พร้อมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

   1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ   Download

   1.2 โครงการ  Download

2. มีรายชื่อผู้ร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย พร้อมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย  Download  

3. มีบันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย   และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย  Download

5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม   Download

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

MOIT  9   หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน  

1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download     

2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download 

3. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม Download

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 10  หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ไตรมาส 2 

1. มีบันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1)  และข้อ (2)  ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   Download

2. มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน  ตามข้อ (1)  และข้อ (2)  ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข    

    รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567  ประกอบด้วย

    2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน Download

    2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   Download

ไตรมาส 4 

1. มีบันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1)  และข้อ (2)  ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

2. มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน  ตามข้อ (1)  และข้อ (2)  ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข    

    รอบ 12 เดือน 1 เมษายน 2566  - 31 สิงหาคม 2566  ประกอบด้วย

    2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน  Download

    2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  Download

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

MOIT 11   หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีสร่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  

1. มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   ที่ดำเนินการตั้งแต่  1 ตุลาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2566

   1.1 บันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติโครงการ   และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   Download

   1.2 โครงการ  Download

2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม  ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้จดรายงานการประชุม  รวมทั้งมีชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม  ชัดเจน)   Download

3. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้จดรายงานการประชุม  รวมทั้งมีชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม  ชัดเจน)   Download

4. มีรายงานการสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก   Download

5. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  Download

6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   Download

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน

MOIT 12  หน่วยงานมีมาตรการ  "การป้องกันการรับสินบน "  ที่เป็นระบบ

ไตรมาส 2  หรือ  3

1. มีประกาศเจตนารมณ์เป็นหร่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน  ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  Download

2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

3. มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  และระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ตามข้อมูลประกอบ   ประเด็นข้อ1 – 5 ตามที่หน่วยงานกำหนด   Download 

4. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  Download 

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download 

ไตรมาส 4

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบสรุปผลการกำกับติดตาม  มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  ตามข้อมูลประกอบ   ประเด็นข้อ1 – 5 ตามที่หน่วยงานกำหนด   Download

2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม  มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ    ตามข้อมูลประกอบ   ประเด็นข้อ1 – 5   Download

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

MOIT 13   หน่วยงานมีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567  ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.2564

1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2567   ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ของกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.2564   Download

2. มีรายงานการประเมินผล ฯ  สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ1  และนำเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

รายงานการประชุม  Download      คำสั่ง  Download       สัดส่วน  Download    

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

MOIT 14  หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชที่ถูกต้อง  และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน      

1. มีบันทึกข้อความ  ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download 

2. มีแนวปฏิบัติ  เกี่ยวกับ

   2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  Download  

   2.2 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน  

และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ที่มีกลไกการกำกับติดตาม  Download  

   2.3 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน  Download 

   2.4 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป   Download 

   2.5 มีกลไกการกำกับติดตาม  Download 

3. มีแนวปฏิบัติ  เกี่ยวกับ

   3.1 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  ระหว่างหน่วยงานของรัฐ  Download  

   3.2 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน  Download  

   3.3 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง   Download  

   3.4 มีกลไกการกำกับติดตาม Download  

4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. (ปีงบ 2567)  Download  

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download  

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

MOIT 15   หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ของหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

   1.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

   1.2 มีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  (ภายในเดือน พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น)  Download

   1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

   2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   Download   

   2.2 มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (จัดส่ง Link แผนฯให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Google forms  ภายในวันที่ 15 พย.66)  Download

   2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download 

MOIT 16   หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

ไตรมาส 2

1.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบ 2567  (รอบ 6 เดือน) 

   1.1 มีบันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

   1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบ 2567  (รอบ 6 เดือน)                        ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 มีนาคม 2567  (หน่วยงานต้องนำ Link  วางในระบบ MITAS )  Download

   1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

2.  รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  ประจำปีงบ 2567  (รอบ 6 เดือน) 

   2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

   2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน  ประจำปีงบ 2567  (รอบ 6 เดือน)                    ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 มีนาคม 2567  (หน่วยงานต้องนำ Link  วางในระบบ MITAS )   Download

   2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

ไตรมาส 4

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบ  2567    (รอบ 12 เดือน) 

   1.1 มีบันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   Download

   1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (รอบ 12 เดือน)   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน  2566  (หน่วยงานต้องนำ Link  วางในระบบ MITAS )  Dowload

   1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

2. รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (รอบ 12 เดือน) 

   2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

   2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน  ประจำปีงบ  2567  (รอบ 12 เดือน)                 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน  2567  (หน่วยงานต้องนำ Link  วางในระบบ MITAS )   Dowload

   2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   Download

MOIT 17  หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   อย่างเป็นระบบ

ไตรมาส 2

1. มีบันทึกข้อความแสดงถึงการขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  Download

2. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  Download

3. มีบันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วยงานที่ชัดเจนและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

4. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน  ที่มีวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ทั้ง 8 ขั้นตอน (หน้า 92-100)  Download

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   Download

ไตรมาส 4

1. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

2. มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ตามขั้นตอนที่ 9  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (หน้า101)  Download

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   Download

MOIT 18  หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต  (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

ไตรมาส 2

1. มีบันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   Download

2. มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  (ต้องมีความสิดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน จาก MOIT 17  Download

3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  ตามข้อ 1 ถึง ข้อ 2  Download

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

MOIT 19  หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  ประจำปีงบ พ.ศ. 2567

ไตรมาส 2

1. มีบันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการเรี่ยไร  การให้และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด   

รอบ 6 เดือน    ภายใน  15 มีนาคม 2567   Download

นำ Link วางในระบบ  MITAS  อย่างช้าภายในวันที่ 30 มีนาคม 2567  มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2. มีรายงานการเรี่ยไร  การให้และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ( Print  จากระบบ  MSRS)  แนบตามข้อ 1   Download 

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   Download

ไตรมาส 4

1.  มีบันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการเรี่ยไร  การให้และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด   

รอบ 12 เดือน      ภายใน  30 สิงหาคม  2567   Download

นำ Link วางในระบบ  MITAS  อย่างช้าภายในวันที่ 14 กันยายน 2567   มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2.  มีรายงานการเรี่ยไร  การให้และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ( Print  จากระบบ  MSRS)  แนบตามข้อ 1

3.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565

1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

  1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Download

  1.2 โครงการ Download 

และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน   Download 

3. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบ รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download 

4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน Download 

5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม  Download 

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

1. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2. มีประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) Download

3. มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน ( ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงมีนาคม 2566 ) 

4. ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมชัดเจน Download 

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ไตรมาส 2

1. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานDownload 

3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน Download 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download  

ไตรมาส 4

1. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบ รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน  Download 

ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Forms และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน Print Google Forms

วาง Link ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566  Download 

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download