โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

  • ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม       Download

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

  • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562    Download

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

  • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552  Download

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

  • ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  Download

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

  • อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน  Download

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

  • จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)  Download

คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ

  • คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ  Download

คู่มือปฏิบัติงานแนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน

  • คู่มือปฏิบัติงานแนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน  Download

คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  • คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  Download

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พศ.2564

  • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พศ.2564 Download

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนัก

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนัก Download

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัด

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัด Download

พ_ร_บ_ มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

 พ_ร_บ_ มาตรฐานทางจริยธรรม 2562  Download

ข้อบังคับกระทรวง-จรรยาบรรข้าราชการ60

ข้อบังคับกระทรวง-จรรยาบรรข้าราชการ60 Download