โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ๗ ตำแหน่ง <<ดาวน์โหลดเอกสาร>> 


โรงพยาบาลรัตภูมิ

หน่วยงานราชการ” คือองค์กรหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ภายใต้การกำหนดแนวทางการบริหารงานโดยรัฐบาลและมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานราชการนั้นได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน 

 

การบริหารราชการ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ของรัฐให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารราชการจะมีลักษณะเป็นกิจกรรมในทางปฏิบัติที่ จำเป็นต้องอาศัยรัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะที่เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการหรือการบริหารรัฐกิจ ดังนั้น เราจะเห็นว่าการบริหารราชการจึงมีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมาก

 

กิจกรรมโรงพยาบาล

ACTIVITY HOSPITAL

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

074-395234-7

rattaphumhospital@gmail.com

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และงานกิจกรรม
 1. ข่าวสารภายใน
 2. ประกาศรับสมัครงาน
 3. ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 4. แกลอรี โรงพยาบาล
 5. เอกสารเผยแพร่และ ประกาศ

วันพุธ, 20 กันยายน 2566 11:47

ให้ความรู้และสอนการแปรงฟันในเด็กเล็ก ให้แก่ผู้ปกครองในโครงการฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลกำแพงเพชร

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพงเพชร

วันพุธ, 06 กันยายน 2566 11:47

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 งานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ร่วมกับ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)

รพ.รัตภูมิ จัดประชุมทบทวนความรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2566 15:47

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลรัตภูมิ รับมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบสอดแขน(อัตโนมัติ) พร้อม เครื่องพิมพ์ผล จำนวน 2 เครื่องและ

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง

วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2566 15:47

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

โรงพยาบาลรัตภูมิ นำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตภูมิ

วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2566 16:32

โรงพยาบาลรัตภูมิร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2566 15:44

ประชุมฟื้นฟูความรู้การสั่งจ่ายยาสมุนไพรูใน

สถานบริการในเจ้าหน้าที่

วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2566 08:37

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลรัตภูมิ ร่วมกับคณะกรรมสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดี, 20 กรกฎาคม 2566 08:39

โรงพยาบาลรัตภูมิ เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ)ครั้งที่ 9

วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2566 10:10

โรงพยาบาลรัตภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งข้นกีฬา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 รัตภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

วันอังคาร, 27 มิถุนายน 2566 07:10

"รพ.รัตภูมิ" จัดอบรมหลักสูตร HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสภานพยาบาล

วันพฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2566 15:38

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ เป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมจิบกาแฟแลหวันขึ้น

วันอังคาร, 30 พ.ค. 2566 15:24

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลรัตภูมิ

วันพุธ, 27 กันยายน 2566 16:10

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และหนักงานชับ

รถยนต์ โดยทำการสอบคัดเลือกฯ (สอบความรู้ทั่วไป, เพาะตำแหน่ง และสอบปฏิบัติ) ในวันที่ ๒๖ กันยายน

๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกฯ (สอบความรู้ทั่วไป, เฉพาะตำแหน่ง และสอบปฏิบัติ) ได้สิ้นสุดลงแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตังบัญชีรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศ (๑)

ขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตามบัญชีรายชื่อมาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๙

กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษาชั้น ๒ โรงพยาบาลรัตภูมิ

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันศุกร์, 22 กันยายน 2566 16:10

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน )

๑.ชื่อตำแหน่ง

        ๑.๑ พนักงานช่วยเหลือคนไข้                      จำนวน ๑ ตำแหน่ง

        ๑.๒ พนักงานขับรถยนต์                              จำนวน ๑ ตำแหน่ง

บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ขอให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ฯ เข้ามารับการประเมิน ครั้งที่ ๑  ตามรายละเอียดแนบ
     
<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันอังคาร, 12 กันยายน 2566 09:18

  ด้วยโรงพยาบาลรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน )

๑.ชื่อตำแหน่ง

        ๑.๑ พนักงานช่วยเหลือคนไข้                      จำนวน ๑ ตำแหน่ง

        ๑.๒ พนักงานขับรถยนต์                              จำนวน ๑ ตำแหน่ง


รายละเอียดและคุณสมบัติ ตามเอกสารแนบ

     
<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันพุธ, 23 สิงหาคม 2566 15:10

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ๑  ตำแหน่ง

     ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ได้ขยายเวลาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ๓ ตำแหน่ง

      บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก   ตามรายละเอียดแนบ


<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2566 15:13

      ประกาศผล การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ๒ ตำแหน่ง

     ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เพื่อแต่งตั่งให้ดำรง

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(หน่วยจ่ายกลาง)

และพนักงานทั่วไป(ทำความสะอาด) โดยทำการสอบคัดเลือกฯ (สอบปฏิบัติ)  นั้น 

      บัดนี้ การสอบคัดเลือกฯ (สอบปฏิบัติ) ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกฯ  ตามรายละเอียดแนบ


<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2566 13:13

      ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (จากการสอบปฏิบัติ) ๒ ตำแหน่ง

     ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เพื่อแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานทั่วไป(หน่วยจ่ายกลาง)

และพนักงานทั่วไป(ทำความสะอาด) โดยทำการสอบคัดเลือกฯ (สอบปฏิบัติ) ในวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๖ นั้น 

      บัดนี้ การสอบคัดเลือกฯ (สอบปฏิบัติ) ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกฯ  ตามรายละเอียดแนบ


<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2566 10:08

     ขยายเวลาประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการ โรงพยาบาลรัตภูมิ

จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.ชื่อตำแหน่ง

  ๑.๑ พยาบาลวิชาชีพ(กลุ่มการพยาบาล)                    จำนวน ๒ อัตรา

  ๒.๒ พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด)  จำนวน ๑ อัตรา

  ๑.๓ พนักงานขับรถยนต์                                            จำนวน ๑ อัตรา


 
<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2566 08:08

      ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานทั่วไป (หน่วยจ่ายกลาง)

และพนักงานทั่วไป (ทำความสะอาด)  ดังประกาศรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศ 

เอกสารตามแนบ   <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>


 

  
      

 

วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2566 13:09

                    ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ด้วยโรงพยาบลรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วย งานบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.ชื่อตำแหน่ง
 ๑.๑ พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มการพยาบาล)                  จำนวน ๒ อัตรา
 ๑.๒ พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด) จำนวน ๑ อัตรา
 ๑.๓ พนักงานขับรถยนต์                                          จำนวน ๑ อัตรา
 ๑.๔ พนักงานทั่วไป (หน่วยจ่ายกลาง)                       จำนวน ๑ อัตรา
 ๑.๕ พนักงานทั่วไป (ทำความสะอาด)                        จำนวน ๑ อัตรา            
เอกสารตามแนบ   <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>


 

  
      

 

วันศุกร์, 19 พ.ค. 2566 08:30

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖  เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทพะิ์สอบคัดเลือกฯ ในตำแหน่งพนักงานบริการ(ดูแลสวน) โดยให้เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ(สอบสัมภาษณ์)ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕  เวลา ๙.๐๐ น. ณห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ โรงพยาบาลรัตภูมิ   <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>


 

  
      

 

วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2566 10:36

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเชลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ รายการ

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >>

 

วันจันทร์, 17 กรกฎาคม 2566 10:36

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2566 10:36

- ร่าง -

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลรัตภูมิ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลรัตภูมิ  -<< ดาวน์โหลดเอกสาร >>

วันพุธ, 24 พ.ค. 2566 15:40

หนังสั้นทางด่วนรัตภูมิหาดใหญ่ใส่ใจเส้นเลือดสมอง

วันศุกร์, 19 พ.ค. 2566 09:38

วันที่ 18/5/2566 เภสัชกร รพ.รัตภูมิร่วมกับทีม รพ.สต.นิคม ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรค COPD เพื่อติดตามสภาวะสุขภาพและการใช้ยาของผู้ป่วยรวมทั้งลงสำรวจร้านชำในชุมชน 

วันศุกร์, 12 พ.ค. 2566 14:19

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่
ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.

วันอังคาร, 02 พ.ค. 2566 14:18

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงวัยในด้านการป้องกันโรคสมองเสื่อม การป้องกัน
การหกล้ม แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 15 คน ในโรงเรียนผู้สูง- อายุ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร

วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน 2566 16:12

วันที่ 27 เมษายน 2566 โรงพยาบาลรัตภูมินำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล โครงการ บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วัดใหม่ทุ่งคา

วันพุธ, 26 เมษายน 2566 09:15

โรงพยาบาลรัตภูมิ ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมนำเสนอ นวัตกรรม งานประกวดผลงานวิชาการและนวัตกรรมโรงพยาบาลรัตภูมิ ปี ๒๕๖๖   ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:16

นิเทศงานทันตกรรม CUP รัตภูมิ รอบที่ 1

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:15

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:15

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดทั้งนี้ทางกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 

เอกสารเผยแพร่และ ประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ

การใช้กล้องวงจรปิดในโรงพยาบาล และความเป็นส่วนตัว (CCTV Privacy Noteice)

    โรงพยาบาลรัตภูมิ ตำเนินการใช้กล้องวงจรปิต (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่

ภายในและรอบบริเวณ โรงพยาบาลรัตภูมิเพื่อการป้องกันความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน

ทั้งนี้ โรงพยาบาล ทำการก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คนไข้ ญาติ ลูกจ้าง

ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อหรือ บุคคลใดๆ ซึ่งต่อไปในบระกาศนี้ เรียกว่า "ท่าน" ที่เข้า"มายังพื้นที่ โตยผ่านการใช้งานอุปกรณ์

กล้องวงจรปิตดังกล่าว ประกาศการใช้กล้องวงจรปิดในโรงพยาบาล และความเป็นส่วนตัว (CCTV Privacy Notice)

มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถทำให้สามารถระบุตัวท่านได้

(ข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงการแจ้งสิทธิ ตังนี้

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

พรบ.เกี่ยวกับงานสารบรรณ มีการขอทำลายเอกสาร

พรบ.เกี่ยวกับงานสารบรรณ มีการขอทำลายเอกสาร 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พร้อมด้วยกฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

--

Cras dictum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean lacinia mauris vel est.

Suspendisse eu nisl. Nullam ut libero. Integer dignissim consequat lectus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อื่น ๆ