โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

รายนามผู้บริจาค

รายนามผู้บริจาคเงิน ปี 2566

รายชื่อ  ยอดบริจาค 
นายทรงพล ทองผ่อง         2,000.0
นางจริยา  อิสโร           500.0
นางกฤษณา เกิดชาตรี          1,000.0
บริษัท แรนแบ็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด          4,000.0
สุคนธ์ เขียวฉอ้อน        5,000.0
นายเด่นศักดิ์ สร้อยสุวรรณ       50,000.0
นางสาวสาริศา เพชรรัตน์        2,000.0
นางสาว นิลพันธ์        5,000.0
นางมัลลิกา  กะหวัง           500.0
น.ส.อาอีฉ๊ะ ขวัญหลี       10,000.0
นางสาว ยุวาภรณ์ ชูพรหม        5,000.0
น.ส.ศิราวรรณ ปริยศิลา            500.0
นางเขมจิรา  แก้วเรือง           500.0
นางอบ บริสุทธ์จันทร์        1,000.0
บริษัท แรนแบ็กซี่ (ประเทศไทย)  จำกัด         2,000.0
สกย.บ้านคลองเขาร้อน จำกัด            500.0
นายศรศักดิ์  จอมมณี        1,500.0
น.ส.พีรญา ละอองแก้ว        1,000.0
นางสาวเสวลักษณ์ หีมใบ           500.0
นายยศพล พัฒนพงษ์         5,000.0
นางพิมพ์เนตร สาระอาภรณ์           500.0
นางสุภาพร เกษมุล        1,000.0
นายสมชัย วงศ์เวชสวัสดิ์       50,000.0
นางสาวอรวรรณ เกิดประทุม       50,000.0
นส.พัชรี ทักษิณไศล             500.0
นางจารุมนวรรณ วุ่นซิ่ว           300.0
นายจิรวัฒน์ แท่นทอง       40,000.0
คุณประเสริฐ  วงศ์เครือเมฆ        3,000.0
คุณสุจิตรา  อินทระ        9,500.0
คุณภนาวรรณ เทพฉิม        29,500.0
นางประทุม  ช่วยขำ อุทิศให้นางแดง แก้วศรีมาก นายทวี เทพฉิม       50,000.0
น.ส.ทิพวรรณ ปราบณรงค์       50,000.0
น.ส.สายพิณ  แก้วกลิ่น          3,000.0
นายนวพล  อินทโชติ         13,000.0
บริษัท ลูกปลาปิโตรเลียม จำกัด        30,000.0
บริษัท คูหาปิโตรเลียม 2  จำกัด        1,000.0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทวีออยล์          5,000.0
บริษัท กิจถาวร 2018  จำกัด          5,000.0
บริษัท เอ็มเอชซีปิโตรเลียม  จำกัด          3,000.0
บริษัท ยืนยงปิโตรเลียม  จำกัด          3,000.0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แย้มยิ้มบริการ        3,000.0
บริษัท แสนตะวัน บริการ จำกัด         3,000.0
บริษัท สงขลา เอ็มซี.ออยล์  จำกัด         3,000.0
บริษัท ริช แอนด์ เบสท์ สเตชั่น  จำกัด         3,000.0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควนเนียงบริการ        3,000.0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตูลปิโตรเลียม (สาขา2)        3,000.0
บริษัท สิริพัฒน์ 2016  จำกัด         3,000.0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ออยล์ปิโตรเลียม        3,000.0
บริษัท เพชรสมบูรณ์  จำกัด         5,000.0
บริษัท ระโรดเอ็นจีวี ปิโตรเลียม        3,000.0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างแก้วปิโตรเลียม        3,000.0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮุยบริการปาดังเบซาร์        3,000.0
บริษัท ภัทรกานต์ 2015 จำกัด         3,000.0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงขลาปิโตรเลียม        3,000.0
บริษัท  เคซีดี ปิโตรเลียม จำกัด         30,000.0
บริษัท เอส.บี. ออโตเซลส์  จำกัด         3,000.0
บริษัท ชัยณรงค์ เซาท์เทิร์น ปิโตรเลียม  จำกัด         3,000.0
บริษัท เซ้าเธิร์น โลจิสติกส์ (2009) จำกัด         3,000.0
บริษัท เอสเอ็น ปิโตรเลียม (2016) จำกัด         3,000.0
บริษัท ทีเอสวี ออยล์  จำกัด         3,000.0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสมบูรณ์ออยล์        3,000.0
บริษัท เอกศิริ ปิโตรเลียม  จำกัด         3,000.0
บริษัท ก้าวหน้าพลังงาน 9 จำกัด         3,000.0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่อานนท์        3,000.0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมะหมัดปิโตรเลียม        3,000.0
บริษัท จิตมีบุญ  จำกัด        3,000.0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทวีปิโตรเลียม        3,780.0
คุณธวัช พยัคฆรักษ์ (ส่วนขายภาคใต้)        2,000.0
คุณปีย์วรา พรหมศรีรัญ (ผู้แทนฝ่ายขายภาคใต้)        2,000.0
บริษัท นาหม่อมอานนท์ จำกัด         3,000.0
บริษัท ลีออน เอนเนอร์จี จำกัด         3,000.0

เงินโอนบริจาค ไม่ประสงค์ออกนาม ปี 2566

รายชื่อ  ยอดบริจาค 
เงินโอนบริจาค ไม่ประสงค์ออกนาม        4,133.0

จากตู้บริจาค รพ.รัตภูมิ ปี 2566

รายชื่อ  ยอดบริจาค 
จากตู้บริจาค รพ.รัตภูมิ       23,810.0

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ปี 2566

รายชื่อ  ยอดบริจาค 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร           552.9