โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

สสจ.ตรวจเยี่ยม รพ.ชุมชนแม่ข่าย ปี 2567

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลรัตภูมิ นำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิพร้อมโรง

พยาบาลและ คปสอ.โซนเฟื่องฟ้า รับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน

การพัฒนาโรงพยาบาลตามยุทธศาสตร์ ระยะ 5ปี "คนสงขลาแข็งแรง" และแนวทางการวางผังหลักของโรงพยาบาล (Master Plan)


โรงพยาบาลรัตภูมิ

หน่วยงานราชการ” คือองค์กรหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ภายใต้การกำหนดแนวทางการบริหารงานโดยรัฐบาลและมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานราชการนั้นได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน 

 

การบริหารราชการ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ของรัฐให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารราชการจะมีลักษณะเป็นกิจกรรมในทางปฏิบัติที่ จำเป็นต้องอาศัยรัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะที่เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการหรือการบริหารรัฐกิจ ดังนั้น เราจะเห็นว่าการบริหารราชการจึงมีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมาก

 

กิจกรรมโรงพยาบาล

ACTIVITY HOSPITAL

 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 13
 • 11
 • 10
 • 8
 • 7
 • 6
 • 4
 • 3
 • 1

โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

074-395234-7

rattaphumhospital@gmail.com


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศ และงานกิจกรรม
 1. ข่าวสารภายใน
 2. ประกาศรับสมัครงาน
 3. ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 4. แกลอรี โรงพยาบาล
 5. เอกสารเผยแพร่และ ประกาศ

วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2567 08:28

โครงการศึกษาวิจัยการสำรวจ

การดื้อยาในระดับโมเลกุล

และในหลอดทดลองของเชื้อ

มาลาเรียในประเทศไทย

วันจันทร์, 18 มีนาคม 2567 08:28

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมพัฒนาระบบบริการสาขาอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน (SERVICE PLAN TRAUMA) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน

ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และการจมน้ำ เพื่อ "คนสงขลาปลอดภัย นักท่องเที่ยว

ปลอดภัย" ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันพุธ, 13 มีนาคม 2567 08:28

หน่วยงาน NCD โรงพยาบาลรัตภูมิ จัดกิจกรรม "วันไตโลก" "ครอบคลุมทุกสิทธิ์ พิชิตโรคไต ใส่ใจการใช้ยา"

วันจันทร์, 11 มีนาคม 2567 08:28

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗  คปสอ.รัตภูมิ นำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ ประธาน คปสอ.และนายประเชิญ โนรดี สาธารณสุขอำเภอรัตภูมิรองประธาน คปสอ.

วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567 14:42

๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  เยี่ยมติดตามชุมชนล้อมริกษ์ อำเภอรัตภูมิ

วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2567 09:42

วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  นพ.สุวิทย์ คงชูช่วย พร้อมจนท.กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมงาน

๑๔  กุมภา เขาคูหาบอกรัก

วันพุธ, 31 มกราคม 2567 12:42

บริการเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปีและประเมิน สุขภาพแก่พนักงาน บริษัทเล็ทเทอร์ พี 2010 จำกัด

วันอังคาร, 30 มกราคม 2567 12:42

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTX)

วันจันทร์, 22 มกราคม 2567 08:42

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

วันที่17-19 มกราคม 2567 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.รัตภูมิ นำโดยนางอรุณ ยุทธิปูน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

วันจันทร์, 22 มกราคม 2567 08:42

วันที่11-12 มกราคม 2567 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.รัตภูมิ "จัดโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินลำหรับผู้ป่วยจิตเวช

ฉุกเฉินคลุ้มคลั่งจากยาเสพติดแบบบูรณาการในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2567"

วันศุกร์, 12 มกราคม 2567 08:42

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 โรงพยาบาลรัตภูมิและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

รัตภูมิ ร่วมกันจัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจก

วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2566 15:42

พว.อรุณี ยุทธิปูน หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางใน

การดำเนินงานโครงการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(CBTx)

วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567 13:06

ขายายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ๓ ตำแหน่ง

เพือสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ

 ตามเอกสารแนบ

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันศุกร์, 29 มีนาคม 2567 13:06

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

เพือสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ

บัดนี้การสอบคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน ๒  ตำแหน่ง ตามเอกสารแนบ

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันพุธ, 20 มีนาคม 2567 10:06

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

เพือสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน ๒  ตำแหน่ง ตามเอกสารแนบ


<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันพุธ, 20 มีนาคม 2567 09:06

ด้วยโรงพยาบาลรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

เพือสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ

จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน ๓  ตำแหน่ง
ตามเอกสารแนบ

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันพุธ, 06 มีนาคม 2567 14:06

ด้วยโรงพยาบาลรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

เพือสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ

จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน ๕ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567 09:05

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ให้มรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานบริการในโรงพยาบาสรัตภูมิ 

ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลรัตภูมิ ตามเอกสารแนบ

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันอังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2567 16:10

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ เพื่อปฏิบัติงานบริการในโรงพยาบาสรัตภูมิ นั้น

บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในพนักงานพิมพ์

ดังบัญชีรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศ (๑)

ขอให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ มาเข้ารับ การประเมิน..ครั้งที่๑

(ความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และสอบปฏิบัติ) ) ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ

ห้องประชุมพุทธรักษาชั้น โรงพยาบาลรัตภูมิ

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันอังคาร, 30 มกราคม 2567 16:10

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มี

สิทธิสอบคัดเลือกฯ ในตำแหน่งพนักงานชับรถนต์ โดยให้เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่

๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 6 โรงพยายาลรัตภูมิ

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ

ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยเรียงลำดับตามคะแนน ดังนี้

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันอังคาร, 30 มกราคม 2567 16:10

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

การสอบคัดเลือกฯ (สอบความรู้ทั่วไป, เฉพาะตำแหน่ง และสอบปฏิบัติ) ในตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยให้เข้ารับ

การสอบตัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม

พุทธรักษา ชั้น ๒ โรงพยาบาลรัตภูมิ

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ

(โดยเรียงลำดับตามคะแนน) ดังนี้

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันอาทิตย์, 28 มกราคม 2567 16:10

ด้วยโรงพยาบาสรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว(รายวัน) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ จึงประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเฮียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง

๑.๑ หนักงานพิมพ์ จำนวน ๑ อัตรา

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันศุกร์, 19 เมษายน 2567 13:30

ประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยให้วิจารณ์ร่าง ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 เมษายน 2567

 
<< คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ >>

วันพุธ, 17 เมษายน 2567 13:30

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน ๑ เครื่อง 
<< คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ >>

วันศุกร์, 12 เมษายน 2567 13:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์ (HosXP XE v4 ) สำหรับโรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
<< คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ >>

วันพฤหัสบดี, 11 เมษายน 2567 13:30

ประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนิดสี ๒ หัวตรวจ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยให้วิจารณ์ร่าง ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 เมษายน 2567

 
<< คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ >>

วันศุกร์, 05 เมษายน 2567 13:30

ประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยให้วิจารณ์ร่าง ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 เมษายน 2567

 
<< คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ >>

วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2567 13:30

ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 65 เครื่อง
เงินบำรุง ปี  2567
 
<< คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ >>

วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2567 08:30

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 65 เครื่อง
เงินบำรุง ปี  2567
 
<< คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ >>

วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567 11:30

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่อง Automate Chemistry พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ รายการเงินบำรุงปี ๒๕๖๗  
<< คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ >>

วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567 13:40

ออกปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หน่วยแพทย์อาสา

วันอังคาร, 17 ตุลาคม 2566 13:40

สสจ.ตรวจเยี่ยม รพ.ชุมชนแม่ข่าย ปี 2567 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566

วันพุธ, 24 พ.ค. 2566 15:40

หนังสั้นทางด่วนรัตภูมิหาดใหญ่ใส่ใจเส้นเลือดสมอง

วันศุกร์, 19 พ.ค. 2566 09:38

วันที่ 18/5/2566 เภสัชกร รพ.รัตภูมิร่วมกับทีม รพ.สต.นิคม ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรค COPD เพื่อติดตามสภาวะสุขภาพและการใช้ยาของผู้ป่วยรวมทั้งลงสำรวจร้านชำในชุมชน 

วันศุกร์, 12 พ.ค. 2566 14:19

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่
ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.

วันอังคาร, 02 พ.ค. 2566 14:18

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงวัยในด้านการป้องกันโรคสมองเสื่อม การป้องกัน
การหกล้ม แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 15 คน ในโรงเรียนผู้สูง- อายุ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร

วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน 2566 16:12

วันที่ 27 เมษายน 2566 โรงพยาบาลรัตภูมินำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล โครงการ บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วัดใหม่ทุ่งคา

วันพุธ, 26 เมษายน 2566 09:15

โรงพยาบาลรัตภูมิ ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมนำเสนอ นวัตกรรม งานประกวดผลงานวิชาการและนวัตกรรมโรงพยาบาลรัตภูมิ ปี ๒๕๖๖   ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:16

นิเทศงานทันตกรรม CUP รัตภูมิ รอบที่ 1

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:15

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:15

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดทั้งนี้ทางกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 

เอกสารเผยแพร่และประกาศ โรงพยาบาลรัตภูมิ

รายงานการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายงานการเงิน ปีงบประมาณ2566

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ มีการขอทำลายเอกสาร

พรบ.เกี่ยวกับงานสารบรรณ มีการขอทำลายเอกสาร 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของโรงพยาบาลรัตภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของโรงพยาบาลรัตภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๖

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >>

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อื่น ๆ