โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม
-------------------------------