โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

ข่าวประชาสัมพันธ์
—————————————————————————
♦ นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
♦ ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
♦ ข้อตกลงระดับการบริการด้านสารสนเทศ(Service Level Agreement : SLA)วิธีปฏิบัติงาน Work Instruction
—————————————————————————
◊ แนวทางปฏิบัติการขอใช้งานโปรแกรม HOSxP
◊ แนวทางปฏิบัติการขอใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงพยาบาล
◊ แนวทางปฏิบัตการขอใช้งานห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์
◊ แนวทางปฏิบัติการแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
◊ แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
◊ แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
◊ แนวทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัติการสำรองข้อมูลและนำข้อมูลสำรองมาใช้
◊ แนวทางปฏิบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง HOSxP มีปัญหาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และคำขอต่างๆ

———————————————————————

♦  แบบฟอร์มลงทะเบียนใช้บริการ WIFI
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

 

ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการงานซ่อมจากศูนย์คอมพิวเตอร์

——————————————————————— 

◊ แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการงานซ่อม