โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา ลงเยี่ยม โครงการชุมชนล้อมรักษ์ บ้านคลองต่อ

หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา รวมถึงให้กำลังใจ ให้ใช้ชีวิตประจำวันโดยยึดหลัก

ศาสนา โดยให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมโครงการตั้งคำมั่นสัญญา ทั้งนี้มีผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัดสงขลานายแพทย์

นัชชา ทัตตานนท์ พร้อมด้วยนางอรสา พูลลวัสดิ์ รองหัวหน้าฝ่ายสุขภาพจิตและยาเสพติด ลงเยี่ยมติดตาม

พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ผู้แทนสภ.รัตภูมิ อบต.

ควนรู ชรบ. ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลรัตภูมิ ผอ.รพ.สต.และทีม อสม. ณ มัสยิดดารุลมุอ์มีนีน

บ้านคลองต่อ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๐  ราย ซึ่ง

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร กรีดยาง และรับจ้างทั่วไป จะมีการติดตามต่อไป