โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นพ.สุวิทย์ คงชูช่วย พร้อมจนท.กลุ่มงานบริการ

ปฐมภูมิฯและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมงาน

๑๔ กุมภา เขาคูหาบอกรัก จัดบูธส่งเสริมสุขภาพ

ตามกลุ่มวัย ป้องกันการตั้งดรรภ์วัยรุ่น ส่งเสริมสาว

ไทยแก้มแดงเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมการมีบุตรคุณภาพโดยคลินิกวัยรุ่น ดลินิกส่ง

เสริมการมีบุตรวางแผนดรอบครัว กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม