โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗  คปสอ.รัตภูมิ นำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ ประธาน คปสอ.

และนายประเชิญ โนรดี สาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ รองประธาน คปสอ. พร้อมคณะ รับการนิเทศงาน ผสมผสานระดับจังหวัดสงขลารอบที่ ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยมี นายแพทย์ศรัณยู สุวรรณสะอาดผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

รองประธานฯ โดย คปสอ.รัตภูมิ นำเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาและร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลรัตภูมิ

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทุกวันที่ หน้าเพจ FACEB0OK โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา