โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗  โรงพยาบาลรัตภูมิ และเครือข่ายในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย

การสำรวจการดื้อยาในระดับโมเลกุลและในหลอดทดลองของเชื้อมาลาเรียในประเทศไทย เพื่อพัฒนาบุคลากร

เจ้าหน้าที่ ศตม.12.2 สงขลาโดย ศตม. 12.2 สงขลาร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

(A FRIMS)และร่วมพัฒนางานวิจัยระดับนานาชาติในด้านการดื้อยาของเชื้อมาลาเรียและเสริมศักยภาพในการ

ควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศไทย โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรในระดับนานาชาติ