โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นพ.สุวิทย์ คงชูช่วย พร้อมจนท.กลุ่มงาน NCD

ร่วมจัดกิจกรรมวันไตโลกจัดบูรให้ความรู้เกี่ยวกับไต สาเหตุ,อาการ,การ

ป้องกัน,การรับประทานอาหารและความรู้เรื่องการใช้ยา และยังมีกิจกรรม

การตอบคำถามชิงของรางวัลน่ารักๆ ณ อาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน ชั้น1

โรงพยาบาลรัตภูมิ