โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลรัตภูมิ

ให้การต้อนรับทีมตรวจติดตามภายในและระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์นำทีมโดยคุณนฤมล บุญทองตัวแทนจากกลุ่มงาน

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ จากห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลจะนะ และโรงพยาบาลนาหม่อม

พร้อมด้วยทีมสังเกตการณ์ จาก โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง และโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตาม


มาตรฐานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ฉบับ 2565 จัดทำโดย:กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์