โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันที่ 26 มิถุนายน2566 นายแพทย์สุวิทย์ คงซูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคุณภาพประจำปี 2566 จัดอบรมหลักสูตร HA พื้นฐาน

สำหรับการพัฒนาคุณภาพสภานพยาบาล มีทีมนำ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัช ชาญชญานนท์

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยใน ชั้น 2 โรงพยาบาลรัตภูมิ