โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมพัฒนาระบบบริการสาขาอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน (SERVICE PLAN TRAUMA) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน

ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และการจมน้ำ เพื่อ "คนสงขลาปลอดภัย นักท่องเที่ยว

ปลอดภัย" ปีงบประมาณ  ๒๕๖๗ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์

และ Ambulance safety วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่ความร่วมมือแห่งการขับ

เคลื่อนระบบบริการ โดยยึดนโยบาย หลักปฏิบัติ และบริบทพื้นที่สู่การพัฒนาต่อยอดไปพร้อมๆ กัน

ของหน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (รพศ./รพท./รพช.ในจังหวัดสงขลา) และงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

(หน่วยปฏิบัติการอำน่วยการระดับพื้นฐาน) อบจ.สงขลา

โดยมี นพ.กควัติ จุลทอง นายแพ้ทย์ชำนาญการพิเศษ และนพ.สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลรัตภูมิ เป็นประธาน และรองประธานในการประชุม ณ ห้องพุทธรักษา โรงพยาบาลรัตภูมิ