โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันวันที่ 26 ธันวาคม 2566 พว.อรุณี ยุทธิปูน หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางใน

การดำเนินงานโครงการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(CBTx) เพื่อขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้ใช้ยาและสารเสพติดให้ได้รับการดูแลติดตามในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา