โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รพ.รัตภูมิ

จัดกิจกรรมประชุมฟื้นฟูความรู้การสั่งจ่ายยาสมุนไพรในสถานบริการในเจ้าหน้าที่ ตามโครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อส่งเสริมการใช้ยา

สมุนไพรในสถานบริการ เพิ่มการเข้าถึงการใช้ยาสมุนไพรและฟื้นฟูองค์ความรู้การใช้ยาในเจ้าหน้าที่ โดยมีภญ.สุรางคนา พรหมสุนทร ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ

รพ.รัตภูมิ เป็นวิทยากรในการจัดประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา รพ.รัตภูมิ