โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

ศูนย์สุขภาพตี โรงผยาขาลรัตภูมิ wellness center ออกตรวจสุขภาพและประเมินสุขภาพพนักงาน

บริษัทเล็ทเทอร์ พี 2010 จำกัด ( โรงน้ำแข็งโพล่าร์ ) ต.กำแพงเพชร

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ มอบหมายให้ นางวาสนา สุระกำแหง หัวหน้ากลุ่มบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตภูมิ ออกบริการเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปีและประเมินสุขภาพแก่พนักงานบริษัทเล็ทเทอร์ พี 2010 จำกัด ( โรงน้ำแข็งโพล่าร์ )

ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา จำนวน 20 ราย