โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

โรงพยาบาลรัตภูมิ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 งานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ร่วมกับ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)

รพ.รัตภูมิ จัดประชุมทบทวนความรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด รพ.สัตภูมิ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และขอความร่วมมือ

ในการสำรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ทำความสะอาดที่รับผิดชอบ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อให้รพ.รีตภูมิ ปลอดลูกน้ำยุงลาย และมีค่า CI และ HI =O