โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลรัตภูมิ ร่วมกับคณะกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประกอบด้วย ทพญ.ชมนัส โลหะมาณพ, ทพญ.อรวดี วงษ์โสพนากุล, ทพ.สัพพัญญ เตชวรวิทย์ และ ทพ.พัชระตั้งพงศ์เสถียร

ดำเนินการประเมินคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Dental Safety Goals) และหาแนวทางร่วมกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาทางทันตกรรม

ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยยิ่งขึ้น