โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดรพ.รัตภูมิ

ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการเฝ้าระวังซึมเศร้าฆ่าตัวตาย

ในอำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลรัตภูมิ โดยได้รับเกียรติ จาก

คุณ กษิณ์การ์ ชูศรี หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดรพ.คลองหอยโข่ง

เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง โรคซึมเศร้าและการเฝ้าระวัง

สัญญาณเตือนฆ่าตัวตาย แก่อสม.ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จำนวน 50 คน