โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่
ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ และองค์รวม รพ.รัตภูมิ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพประจำปี เชิงรุก ในกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา ณ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จำนวน 23 ราย