โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี


คลินิกชุมชนวัดใหม่ทุ่งคา นพ.สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ เปิดการอบรมเรื่องการเฝ้าระวังจัดการและการแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย และมอบรางวัลบุคคลต้นแบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย