โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม รพ.รัตภูมิ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก

ในกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง จำนวน 23 ราย