โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

 วันที่ 27 เมษายน 2566 นายวิฑูรย์ สุทธิมาส พยาบาลวิชาชีพ  กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลร้ตภูมิ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุในด้านการ
ป้องกันโรคสมองเสื่อม การป้องกันการหกล้ม แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 15 คน ในโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร