โรงพยาบาลรัตภูมิ

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

4.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

  •  EB18  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 

       - โครงการ/กิจกรรมมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน Download

       - รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมฯ Download

  •  EB19  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามพี่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ 

      - บันทึกฯ  Download           

      - การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส Download  แผนกิจกรรม  Download 

      - รายงานผลการดำเนินกิจกรรมฯ Download

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  •  EB20  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

      - รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน Download

      - คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลรัตภูมิ Download

  •  EB21  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยกำหนดมาตรการกดไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

      - รายงานผลการดำเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน Download

  •  EB22  หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ Download

ตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  •  EB23  หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 

      - บันทึกฯ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต Download

      - บันทึกฯ แผนชมรมจริยธรรม  Download

  •  EB24  หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

      - ไตรมาส 2  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต Download   แผนชมรมจริยธรรม  Download

      - ไตรมาส 4 Download