โรงพยาบาลรัตภูมิ

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

2.ดัชนีความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability Index)

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ

  • EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

      - บันทึกขออนุมัติเผยแพร่แผนเงินบำรุง และแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลรัตภูมิ   ประจำปีงบประมาณ 2563 Download

      - แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลรัตภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563 Download 

      - แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลรัตภูมิ   ประจำปีงบประมาณ 2563 Download 

  • EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา) Download   
  • EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

       - ไตรมาส 1 Download

      - ไตรมาส 2 Download

      - ไตรมาส 3 Download

      - ไตรมาส 4 Download

 ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

  • EB13 หน่วยงานมีการกำหนดการมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ Download
  • EB14 หน่วยงานมีการรายผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ Download

 ตัวที่วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริต

  • EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 

      -  บันทึกเผยแพร่  , ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน Download

      -  ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน Download

 ตัวที่วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

  • EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

      - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  , คู่มือ มาตรการ การวางระบบ แผนผังขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน Download

      - รายงานผลการติดตามการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน

          รอบ 6 เดือน Download 

        รอบ 12 เดือน Download