โรงพยาบาลรัตภูมิ

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

ดัชนีความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability Index)

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ

  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 Download

  อนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562 Download 

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลรัตภูมิ 2561 Download 

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลรัตภูมิ 2562

 ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

 ตัวที่วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริต

เจตนารมณ์กานป้องกัน ปราบปรามและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น Download

 ตัวที่วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

   แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเจรจาไกล่เกลี่ย โรงพยาบาลรัตภูมิ

  แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  แผนผังการจัดการขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลรัตภูมิ

  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลรัตภูมิ Download

  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธาณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วย (สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อร้องเรียน) 

  คู่มือข้อร้องเรียนทั่วไป 

  คู่มือ กระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ