โรงพยาบาลรัตภูมิ

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie


ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน
         - บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  Download
         - คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว้ปไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  Download
         - กรอบนาวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ2.1 ถึงข้อ 2.3  Download
         - รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download 

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน Download

       1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน  Download
           1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน   Download
           1.2 นโยบาลของผู้บริหาร  Download
           1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  Download
           1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  Download
           1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้อกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติของหน่วยงาน  Download  Download  Download
           1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลช่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารในงบประมาณ พ.ศ.2564
           1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
           1.8 ช่องทางการรับฟังคำคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภาระกิจของหน่วยงาน

       2 นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน  Download      

        3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  

           - แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  Download  Download

           - การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  ไตรมาส 1-2 Download

           - การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  ไตรมาส 3 Download

        4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

           - แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  Download  Download

           - การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  ไตรมาส 1-2 Download

           - การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  ไตรมาส 3 Download 

        5 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน เรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  Download     

        6 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  Download 

        7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

           - รอบ 6 เดือน  Download     รอบ 12 เดือน Download

        8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ     

           - รอบ 6 เดือน  Download     รอบ 12 เดือน Download

        9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 

               9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบ 2563)   Download 

               9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี  Download 

               9.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี  ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง  Download

               9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พศ.2560  และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที Download          

               9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ  ในแต่ละรอบเดือน  ปีงบประมาณ พศ.2564  (แบบ สขร.1)  

       10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน  

            - แนวปฏิบัติควบคุมภายใน  กรมบัญชีกลาง  Download

             - แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน  Download

       11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ  Download
 
ตัวชี้วัดที่ 2  การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB3 หน่วยงานมีรายการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบ 2563  Download 

EB4 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อสงเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  ปีงบ 2564   Download          

       1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน  ภายใน 30วันทำการ  ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

          - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

          - หนังสือจัดสรรงบประมาณ Download 

          - แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปี 2564    Download 

          - คำสั่งมอบหมาย การปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  Download

       2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด  

          - หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์  Download

          - รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด  Download

       3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย  ปีงบประมาณ 2564

       - ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย

      4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเป็นมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา

               4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสัง/ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯ  Download

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบ 2564 

      - สขร.1

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  Download  

EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  

       -  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  Download

       -  ประกาศมาตรการกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  Download

       -  ประกาศแนวทางการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  Download

       -  ประกาศจังหวัดสงขลาฯ Download 

       -  หลักฐานการประชุมชี้แจง ฯ  Download

EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปี  ของบุคคลในหน่วยงานและการเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและรอบปีงบประมาณ  

       -  ประกาศรายงานผลการปะเมินปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน  รอบ 2 ปีงบประมาณ 2563   Download 

       -  ประกาศรายงานผลการปะเมินปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน  รอบ 1 ปีงบประมาณ 2564   Download 

EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย พร้อมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

       -  หลักฐานการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย พร้อมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย  ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์  Download  

       -  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ / โครงการฯ  Download

       -  รายชื่อผู้ร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย พร้อมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย  Download

       -  บันทึกข้อความเสนอผู้บริการรับทราบรายงานดำเนินโครงการฯ   ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์   Download

       -  รายงานดำเนินโครงการฯ   Download

ตัวชี้วัดที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน  

       -  คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน   Download 

       -  คู่มือฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน   Download 

       -  หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียนฯ  Download

EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน  

       -  บันทึกข้อความ /รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน   รอบ   6 เดือน  Download

       -  บันทึกข้อความ /รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน   รอบ 12 เดือน  Download

EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีสร่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  

       -  หลักฐานการจัดโครงการอบรม/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีสร่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน   ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

       -  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ / โครงการฯ  Download

       -  รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรม ฯ  Download

       -  รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ฯ  Download

       -  บันทึกข้อความเสนอผู้บริการรับทราบรายงานดำเนินโครงการฯ   ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์   Download  

       -  ภาพกิจกรรม  Download

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน 

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน  

       -  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ  ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์   Download

       -  มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  Download

       -  หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  Download

       -  บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ Download

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชที่ถูกต้อง  

       บันทึกข้อความ/ลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์  Download 

         -  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมยืมทรัพย์สินของทางราชการ  Download 

       -  แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  Download

       -  แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  Download

         หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  Download

EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อทรัพย์สินของทางราชไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน  

       บันทึกข้อความ/ลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์  Download 

       -  แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  Download

       -  แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  Download

         หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  Download

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  Download

        -  ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน Download

        -  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  Download

        -  ภาพถ่ายกิจกรรม  Download

EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน  Download 

        -  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน   Download

        -  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน  Download

EB18 หน่วยงานมีรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 

        18.1  ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        -  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รอบ 6 เดือน    Download

        -  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รอบ 12 เดือน    Download

        -  หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์   Download    Download

        18.2  ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

          รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  

        -  รอบ 6 เดือน Download   Download  Download   -  แบบฟอร์ม 2 Download    -  แบบฟอร์ม 3 Download

       -  หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์  Download 

         รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  

       -  รอบ 12 เดือน  Download     -  แบบฟอร์ม 2 Download    -  แบบฟอร์ม 3 Download

       -  หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์  Download 

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  

       -  หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  Download

       -  สรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  Download

       -  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  Download

       -  หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ สั่งการ ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์  Download

EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน    Download

       -  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์   Download

       -  แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  Download

       -  หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  Download

       -  บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  Download

EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

       -  หลักฐานการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร  ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์  Download  

       -  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ / โครงการฯ  Download

       -  รายชื่อผู้ร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  Download

       -  บันทึกข้อความเสนอผู้บริการรับทราบรายงานดำเนินโครงการฯ   ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์   Download

       -  รายงานดำเนินโครงการฯ   Download

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิดพอเพียงต้านสุจริต"  

       -  หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์  Download

       -  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ / โครงการฯ  Download

       -  บันทึกข้อความเสนอผู้บริการรับทราบรายงานดำเนินโครงการฯ   ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์   Download

       -  รายงานดำเนินโครงการฯ   Download

EB23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG"    

        -  การรวมกลุ่มของบุคลากรในนามชมรม STRONG "รวมพลคนทำดี"   Download

        กิจกรรมการดำเนินงานของชมรมSTRONG "รวมพลคนทำดี"    Download  Download

EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน

        -  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน   Download

        คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน  Download

          -  รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน   Download