โรงพยาบาลรัตภูมิ

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

ดัชนีความโปร่งใส่ (Transparency Index)

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ภารกิจหลักตามที่หน่วยงานเลือก)

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

  • ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 2562 Download
  • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน Download
  • ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 2560 Download
  • จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข Download
  • แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
  • รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามหนทางการเปิดเผลข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  Download