โรงพยาบาลรัตภูมิ

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

ประกาศรับสมัครงาน

|
Written by Super User

 

©ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

©ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ

©ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)(รายวัน)

©ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

©ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โดยให้เข้ารับการคัดเลือกฯ (สอบสัมภาษณ์)

©ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

© ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

© ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

© ประกาศขยายรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ๓ ตำแหน่ง

© ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

© ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (พนักงานธุรการ และพนักงานประจำห้องยา)

© ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(สอบสัมภาษณ์) (รายวัน) (พนักงานธุรการ และพนักงานประจำห้องยา)

© ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ


© ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (พนักงานธุรการ และพนักงานประจำห้องยา)

© ขยายประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ๔ ตำแหน่ง 

© ขยายประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์  

© ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

© ขยายประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 6 ตำแหน่ง 

© ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

 © ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 6 ตำแหน่ง 

© ขยายประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 

© ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป (หน่วยจ่ายกลาง) และพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ทันตกรรม)

© ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป (หน่วยจ่ายกลาง) และพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ทันตกรรม)

© ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

© ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)

© ประกาศขยายประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

© ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

© ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 

© ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

©  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา)ในตำแหน่งพนักงานเปล 

©  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา)ในตำแหน่งพนักงานเปล,พนักงานรักษาความปลอดภัย 

©  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)ในตำแหน่งพนักงานเปล,พนักงานรักษาความปลอดภัย

©  ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)ในตำแหน่งพนักงานเปล,พนักงานรักษาความปลอดภั 

©  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา)ในตำแหน่งพนักงานทำความสะอา 

©  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา)ในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

©  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา)ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

© ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา)ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา

©  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์,พนักงานทั่วไป(หน่วยจ่ายกลาง),พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ทันตกรรม),พนักงานรักษาความปลอดภัย
      ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา)ในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์,พนักงานทั่วไป(หน่วยจ่ายกลาง),พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ทันตกรรม),พนักงานรักษาความปลอดภัย 

© ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 

©    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ และ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภั
ย 
 

©     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา)ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานพยาบาล) , พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานสุขภาพจิต) ,นักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานประจำห้องทดลอง 

©    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)

©    ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์, พนักงานรักษาความปลอดภัย

©    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ (จากการสอบความรู้ทั่วไป, เฉพาะตำแหน่งและสอบปฏิบัติ)
   ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานพยาบาล) , พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานสุขภาพจิต) ,
   นักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานประจำห้องทดลอง 

©    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)
   ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,นักรังสีการแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานประจำห้องทดลอง

©    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

©   
 
ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 

แก้ไขประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสารธารณสุข 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย)

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย)7-14 ตุลาคม 63

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสารธารณสุข  7-30 ตุลาคม 63

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา)

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา)