โรงพยาบาลรัตภูมิ

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

  • ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม  Download
  • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562  Download
  • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552  Download
  • ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  Download
  • อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน  Download
  • จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)  Download
  • คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ  Download 
  • คู่มือปฏิบัติงานแนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน  Download
  • คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  Download