เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯอำเภอรัตภูมิ
  เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯตำบลคูหาใต้
   เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลควนรู
  เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลท่าชะมวง
   เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเขาพระ
 เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลตำบลนาสีทอง
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาล
          เมืองกำแพงเพชร

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมค.-มี.ค 2555 สเตียรอยด์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนเม.ย.-มิ.ย.2555 เครื่องสำอาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
original styles
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเวปไซต
                                                                                        
  
 WEBMASTER  permpan@hotmail.com
                                                            
  
แบบประเมินโรงเรียนอาหารปลอดภัย
แบบประเมินอย.น้อย
แบบบันทึกรายการตัวอย่างอาหารที่เก็บ
แบบบันทึกการตรวจเกลือเสริมไอโอดีน
แบบรายงานผลการสำรวจผลิตภัณฑ์ เกลือบริโภค         น้ำปลา น้ำเกลือ ผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีน

เกณฑ์ประเมินสถานที่จำหน่ายอาหารปลอดภัยรพ.

แบบนำส่งตัวอย่างยาแผนโบราณเพื่อตรวจวิเคราะห์

แบบนำส่งตัวอย่างเครื่องสำอางเพื่อตรวจวิเคราะห์
แบบรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่อง
        สำอางตามประกาศอย.ที่พบสารห้ามใช้
บันทึกการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

  

คู่มืออย.น้อย
 แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
        อย.น้อยระดับประถมศึกษา

 แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
        อย.น้อยระดับมัธยมศีกษาตอนต้น

 แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
        อย.น้อยระดับมัธยมศีกษาตอนปลาย

  คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
         ภาคประชาชน

 ข้อแนะนำการเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์
 แผ่นพับการเลือกซื้อเกลือเสริมไอโอดีน
 คู่มือการตรวจสอบฉลาก เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน         สำหรับเทศบาล

 คู่มือการตรวจสอบน้ำปลาน้ำเกลือปรุงอาหารและ
        ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของ
        ถั่วเหลืองสำหรับเทศบาล

 

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 กรมอนามัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
อย.น้อย
เล่นเกมส์อย.
อาหารปลอดภัย

               

                                                            
                                                            
                                                                                                             

                                                            
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯอำเภอรัตภูมิ ปี 2555
กิจกรรมพัฒนาการเก็บรักษาคุณภาพนมโรงเรียน ปี 2555
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ต.คูหาใต้ ปี 2555
กิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ(สเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ)